Thursday, 4 November 2010

Market reaction sau tuyên bố can thiệp

http://vneconomy.vn/20101104040315838P0C6/binh-on-ty-gia-huong-di-nao-cua-chinh-sach.htm

http://vneconomy.vn/2010110404026413P0C6/gia-vang-usd-nao-loan-sau-quyet-dinh-can-thiep.htm

http://vneconomy.vn/20101104073955197P0C6/ban-ngoai-te-binh-on-ty-gia-chua-the-cong-bo-con-so-cu-the.htm

Kết luận: người can thiệp làm búa xua thì phản ứng cũng náo loạn!

No comments: