Monday, 8 November 2010

Sacomreal_Tổ hợp tư vấn niêm yết

http://vneconomy.vn/20101108034238821P0C7/vi-sao-sacomreal-lap-ca-to-hop-tu-van-niem-yet.htm

Cái này là practice thường có của nước ngoài, chỉ là VN thì thường chỉ dùng 1 công ty tư vấn. Nhưng cost sẽ cao hơn và Sacomreal thì được lợi gì rõ ràng từ cái này? Of course, marketing effect will be better.

No comments: