Monday, 29 November 2010

Dòng tiền vào CP TT mới nổi tăng

http://cafef.vn/20101130090139459CA32/tien-vao-quy-dau-tu-chung-khoan-tren-thi-truong-moi-noi-lap-ky-luc-moi.chn

Tiền giảm từ trái phiếu rút ra đổ vào "tài sản có rủi ro"

No comments: