Wednesday, 10 November 2010

Không công bố thông tin quan trọng:DCC

http://cafef.vn/20101110052120585CA36/dcc-co-phieu-dua-vao-dien-canh-bao-vi-noi-bo-cong-ty-dang-phat-sinh-mau-thuan.chn

Công bố thông tin như vầy mà làm sao hi vọng người ta tin vào cty NY?

No comments: