Thursday, 11 November 2010

3 bài insightful về vàng, tỷ giá

3 bài insightful về vàng và tỷ giá - đây là đẳng cấp của TBKTSG


1. Của Phạm Đỗ Chí

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/43215/On-dinh-lam-phat-va-ty-gia-cai-nhin-ngan-han-va-dai-han.html

2. Của Vũ Thành Tự Anh

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/43212/Bai-toan-ty-gia-va-vai-tro-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc.html


3. Của Nguyễn Vạn Phú

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/43213/Ung-xu-nhu-the-nao-voi-vang?.html

No comments: