Wednesday, 10 November 2010

Cách tính index

http://vneconomy.vn/20101110104158134P0C7/chi-so-chung-khoan-bi-bop-meo-loi-va-hai.htm

Muốn có nhiều measure thì cứ việc tính nhiều measure, tại sao lại phải đổi cách tính Index?

No comments: