Sunday, 28 November 2010

Chống đầu cơ vàng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/tiente/44002/Cho%CC%81ng-da%CC%80u-co-va%CC%80ng-do%CC%A3c-tri%CC%A3-do%CC%A3c.html

Đây là một bài đáng chú ý của Hải Lý.

No comments: