Thursday, 18 November 2010

Điểm lại tỷ giá 2010

http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFHFJH/giu-lam-phat-hay-giu-ngoai-te.html

1 bài không có gì mới nhưng điểm lại 1 số diễn biến tỷ giá chính của năm 2010

No comments: