Thursday, 11 November 2010

Sing cũng bắt đầu khép cửa với nguồn nhân lực nước ngoài

http://vneconomy.vn/2010111102583328P0C99/singapore-khep-cua-voi-nguoi-nuoc-ngoai.htm

Sing cũng sử dụng chính sách hạn chế lao động nước ngoài

No comments: