Sunday, 7 November 2010

Tiền tiết kiệm VND đầu tháng 10 - Tăng hay giảm

http://cafef.vn/20101106105536704CA34/nhnn-tien-gui-tiet-kiem-vnd-van-tang-trong-nua-dau-thang-10.chn

Ai nói trúng? UBGSTCQG và NHNN đã công khai thể hiện ý kiến đối lập.

No comments: