Sunday, 28 November 2010

Lý thuyết & thực tế

http://blogs.thesaigontimes.vn/hongvan/archive/2010/10/19/257.aspx

Bài này thì cũng hơi biased 1 chút. Nói chung là lý thuyết ngành kinh tế nói chung thì chẳng phải là đánh vào incentive của con người đó sao. Cho nên cách làm này chẳng qua là đánh vào incentive của nông dân, cụ thể là túi tiền của họ. Cho nên background theory của nó cũng là cơ bản của kinh tế thôi.

Cái kêu gọi biện pháp vĩ mô suông mới chính là không có biết là chạy từ cái lý thuyết to hay nhỏ nào đó.

No comments: