Wednesday, 19 May 2010

Yield curve VN is expected to be flat for coming months

http://cafef.vn/20100519102343330CA31/nhu-cau-mua-trai-phieu-cua-ngan-hang-tang-trong-boi-canh-loi-suat-tiep-tuc-giam.chn

Hà, yield curve flat, thị trường CP đi xuống, ... chỉ là không biết đi vay CP có được rẻ hơn thiệt hông. Nếu có sẽ có nhiều người vay gom hàng lúc này.

Let see.

No comments: