Wednesday, 19 May 2010

CK Việt Nam: Luật để ngắm và để ... lách!

Luật là để ngắm chơi cho biết!


http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/34627/

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/34594/

No comments: