Friday, 14 May 2010

Bó tay chuyện SSI "dự báo tỷ giá"!

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2010/05/3BA1BD85/

Kiểu này ai analyst ở Việt Nam sao dám dự báo cái gì nữa???

No comments: