Saturday, 29 May 2010

Đổi mới hệ thống thống kê quốc gia

http://www.taichinhdientu.vn/Home/Se-doi-moi-dong-bo-he-thong-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia/20105/87490.dfis

Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã hình thành tổng thể các hệ thống chỉ tiêu thống kê thống nhất.

Tháng 6/2010 hoàn thành giải thích khái niệm, phương pháp tính của nhóm chỉ tiêu áp dụng từ năm 2011(nhóm A).

--------------------------

Thanks God!

No comments: