Monday, 31 May 2010

Hy Lạp: đừng có tài lanh mà chỉ tui này nọ

http://sgtt.com.vn/Quoc-te/123101/Bai-toan-kho-cua-IMF.html

Vỗ tay, bộp bộp ... Hy Lạp đã làm những gì mà bà con đoán họ sẽ phải làm. Chỉ có EU và IMF cố đè Hy Lạp ra làm cái gì họ không thể.

No comments: