Friday, 25 June 2010

TQ nới tỷ giá 1 chút

http://cafef.vn/20100625094224254CA32/dong-nhan-dan-te-huong-den-tuan-tang-gia-manh-nhat-trong-1-nam-ruoi.chn

Cái gì phải đến cũng đến. Vấn đề là TQ sẽ được hứa là được nhận cái gì lại ...

No comments: