Thursday, 3 June 2010

Liên minh ATM: nối nhưng chưa thông!

http://sgtt.com.vn/Kinh-te/123361/ATM-Ket-noi-ma-chua-thong.html


http://cafef.vn/201005210651384CA34/toan-bo-he-thong-atm-cac-ngan-hang-duoc-lien-thong.chn

No comments: