Sunday, 6 June 2010

Giải trình thêm về các phương án đường sắt

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/382552/Lam-ro-phuong-an-chi-cho-khach-voi-toc-do-300-kmgio.html

Giải trình rõ hơn 1 chút về các phương án. Some reasonable arguments, but doubtful numbers.

No comments: