Sunday, 6 June 2010

Thảm họa rò rỉ dầu và cách BP đối phó crisis

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/06/100606_bpcapturestenthousandbarrels.shtml

No comments: