Sunday, 13 June 2010

ODA Nhật Bản: Sát thủ kinh tế?

http://www.viet-studies.info/kinhte/NLHKhoi_NhatNghiGi.htm

1 conspiracy theory - nhưng có nhiều cái để biết. Ít nhất, Nhật coi ODA như là 1 ngành industry! Và Hàn Quốc cũng quan tâm cái kiểu làm ăn này.

No comments: