Friday, 4 June 2010

Phim tài liệu - Đất đai thuộc về ai?

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/382053/Noi-buon-long-lay.html

1 bài viết đẳng cấp nữa đăng trên Tuổi Trẻ. Tác giả là Việt Linh, không biết có phải nữ đạo diễn Việt Linh chăng?

No comments: