Sunday, 31 October 2010

Công ty chứng khoán phải công khai danh mục đầu tư

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/516988/Cong-ty-chung-khoan-phai-cong-khai-danh-muc-dau-tu.html

TP - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 162 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 95 ngày 24-10-2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Theo văn bản này, các công ty chứng khoán phải công bố chi tiết tình hình đầu tư tài chính với danh mục các chứng khoán đầu tư. Việc kê khai được yêu cầu chi tiết danh mục cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro theo số lượng, giá trị theo sổ kế toán đầu năm và cuối năm, tăng giảm so với giá trị trường, tổng giá trị theo giá trị trường. Yêu cầu cụ thể này cũng áp dụng đối với hoạt động đầu tư vào công ty con.

Ngoài ra, trong bản thuyết minh các công ty chứng khoán cũng phải nêu lý do thay đổi giá trị hợp lý, chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ, chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng repo (giá trị ghi sổ, thời hạn, giá trị mua, bán lại của hợp đồng repo).

No comments: