Thursday, 14 October 2010

NHNN cảnh báo các khoản vay từ đối tác ngoại

http://dantri.com.vn/c728/s728-429354/canh-bao-cac-khoan-chao-cho-vay-von-tu-doi-tac-ngoai.htm

What happened?

No comments: