Wednesday, 20 October 2010

Ngân hàng: áp lực lợi nhuận

http://cafef.vn/2010102010285614CA34/ap-luc-len-chi-tieu-loi-nhuan-cua-cac-ngan-hang.chn

Chuyện này là rõ, và giá CP cũng phản ánh chuyện này rồi, không mới.

No comments: