Sunday, 3 October 2010

Lạm quyền & tham nhũng tài sản công - Vũ Quang Việt

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/41220/

Có nhiều ý kiến rất "dữ".

No comments: