Wednesday, 20 October 2010

Kiến nghị giảm thuế giao dịch qua POS

http://cafef.vn/20101020044950106CA34/banknetvn-kien-nghi-miengiam-thue-doi-voi-cac-giao-dich-thanh-toan-qua-pos.chn

Miễn giảm thuế giao dịch thanh toán qua POS. Về mặt lý luận, xem ra đây là 1 idea tốt. Thay vì thu phí giao dịch có thể giảm thuế và có thể có nhiều incentive khác cho bà con đầu tư. Xem như subsidize ngành thẻ để đẩy mạnh thanh toán thẻ.

No comments: