Friday, 1 October 2010

Không bắt công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu theo thị giá

http://cafef.vn/2010100109065575CA31/khong-tra-co-tuc-bang-co-phieu-theo-thi-gia.chn

Cái này cuối cùng cũng bị bỏ. Tui cũng có tham gia phản đối cái này.

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/33240/

No comments: