Saturday, 23 October 2010

Krugman - Chính phủ Mỹ thực sự không mạnh tay chi tiêu

http://cafef.vn/20101023094057780CA32/paul-krugman-chinh-phu-my-thuc-su-khong-manh-tay-chi-tieu.chn

Nhưng nếu không ai nói thì để tôi: chi tiêu chính phủ không giảm nổi thất nghiệp không phải bởi vì nó không thể mà vì nó chưa bao giờ tồn tại.

Cannot be more insightful. US and UK, by nature, are doing the same things: cut budget, print money. They just pretend doing those in different ways.

No comments: