Monday, 25 April 2011

Thị trường vàng

Ba sai lầm của giải pháp quản lý thị trường vàng

Cười chút chơi. Thiệt ra khó biết thế nào là đúng.

No comments: