Tuesday, 19 April 2011

Kinh tế Trung Quốc

Zhou Pledges More Tightening; Moody’s downgrades China Property; Clouds Over Global Economy; Yuan Reserve Currency Hype

Here is how Bloomberg reports this.

Nhớ hồi tháng 1: Foreign exchange reserves hit record high

Jeffrey Frankel recent view: Coping with Asia's large capital inflows

Some interesting blogger thought here

An idea of how to manage the huge reserve of China


Việt Nam có bài viết như vầy: Trung Quốc khốn đốn vì... 'găm' quá nhiều đô (một vài nội dung hơi chắp vá 1 chút nhưng cũng phản ánh problems của TQ).

-------------------------

Thiếu ngoại tệ cũng khổ mà dư ngoại tệ cũng khổ. Không có cái khổ nào giống cái khổ nào, nhưng không biết là khổ vì dư sướng hơn hay khổ vì thiếu sướng hơn.

No comments: