Monday, 25 April 2011

ACCA & Deloitte nói về báo cáo diễn giải

Cần thêm trách nhiệm, bớt luật lệ trong báo cáo diễn giải

Narrative reporting được dịch là "báo cáo diễn giải"

Bài trên ACCA blog (bài từ tháng 9/2010,hèn chi đọc thấy quen quen, nhưng tự hỏi sao lại đăng vào lúc này). Hóa ra là do ACCA tổ chức hội thảo thông tin về báo cáo tại Hà Nội.

Full text

No comments: