Monday, 25 April 2011

Quý 1/2011: đầu tư công ở địa phương tăng cao

Bài của Bùi Trinh - Nguyễn Quang Thái. Link: SGTT

Một điểm đáng lưu ý là báo cáo theo quý của hai năm qua trên trên website của tổng cục Thống kê có điều gì đó chưa hợp lý. Ví dụ, trong quý 1 năm nay, vốn đầu tư do địa phương quản lý tính theo giá thực tế tăng hơn 200% nhưng theo giá so sánh lại chỉ tăng 20,1%. Phần viết về vốn trung ương quản lý cũng có những khó hiểu tương tự. Nếu quả thực vốn đầu tư do địa phương quản lý chỉ tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước thì mức này cũng là khá cao.

Vẫn chuyện số liệu ... Nhưng mà số nào thì cũng làm giật mình.

No comments: