Friday, 8 April 2011

Lãi suất: Chặn đầu vay thay cho đầu gửi?

Link: Vneconomy

HAHAHA! Lại về thời trần lãi suất hay sao? Một vòng chính sách lẩn quẩn.

No comments: