Thursday, 21 April 2011

Siết tăng trưởng tín dụng của NHNN

Siết tăng trưởng tín dụng của ngân hàng nước ngoài

Cũng như các ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài cũng được yêu cầu phải giảm tỷ trọng dư nợ cho vay phi sản xuất xuống còn 22% tổng cho vay vào ngày 31-6-2011 và 16% vào cuối năm 2011. Cho vay lĩnh vực phi sản xuất, bao gồm cho vay chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán, cho vay để đầu tư, kinh doanh bất động sản, cho vay đối với các nhu cầu vốn để phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Nếu các ngân hàng không thực hiện đúng tỷ lệ trên, NHNN sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với các ngân hàng và có biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.


-----------------------

Siết rồi thì làm sao mà trả lời câu hỏi "Làm sao tiếp cận vốn ngân hàng?" của doanh nghiệp

No comments: