Friday, 15 April 2011

Giá điện theo cơ chế thị trường

Điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường từ 1/6/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường với thời gian điều chỉnh giữa hai lần liên tiếp có thể chỉ sau 3 tháng. Quyết định này có hiệu lực từ 1/6/2011.

Giá bán điện bình quân được hiểu là giá bán điện theo nguyên tắc bình quân cho 1kWh điện thương phẩm, bao gồm 4 thành phần: Giá phát điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành – quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

Trong năm tài chính, giá bán điện được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành.


Trường hợp giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để tính toán giá điện làm tăng giá với mức 5% thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá.


Nếu mức tăng trên 5% thì EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Sau đó, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


----------------------------

Vậy theo trên thì tui hiểu là cứ 3 tháng tăng 4% thì EVN cứ tự do tăng, miễn sao đừng tăng trên 5% ?!! Vậy là 1 năm cũng tăng được 20% :))

No comments: