Friday, 1 April 2011

Quán ăn bình dân tìm kế giữ khách

Giá cả tăng cao, quán ăn bình dân tìm kế giữ khách

-------------

Bài này cho thấy arbitrage opportunity tồn tại nhưng không luôn có arbitrageurs vì có nhiều người làm passive buyers cho đỡ mất công. Đến 1 thời điểm nào đó passive buyers phải active hơn để keep expected returns.

No comments: