Thursday, 7 April 2011

ADB hạ dự báo tăng trưởng 2011 của Việt Nam

Another bad news.

No comments: