Tuesday, 26 April 2011

Kiểm toán độc lập

Thông qua Luật kiểm toán độc lập

Luật mới sẽ hạn chế kiểm toán “thông đồng” với doanh nghiệp => Sure? Research của Anh, Mỹ, Canada với búa xua luật mới show ... mixed results trong chuyện này. Vấn đề chính là game là này 1 very complicated game.

Kết quả kiểm toán: Mong manh ranh giới lãi- lỗ

Nhức nhối chênh lệch trước và sau kiểm toán Có đụng tới 1 key point: nếu DN opportunistically restate báo cáo thì làm sao? Cổ đông kiện họ hay là Sở GD phạt họ được bao nhiêu đây? Cơ bản, back về corp gov issues: level of investor protection của law. Litigation risk ở VN low nên managers không sợ?

No comments: