Tuesday, 26 April 2011

Rút niêm yết SGT

Đặng Thành Tâm: Rút niêm yết vì sự sống còn của doanh nghiệp

Như vậy, thị trường chứng khoán đã mất yếu tố cơ bản tích cực nhất, đó là thị trường vốn tốt cho doanh nghiệp. Hiện tại, điều này không còn nữa.

No comments: