Saturday, 16 April 2011

FPT & Facebook

FPT bắt tay Facebook

1 ẩn số của FPT mà nhiều người quan tâm ... Có thể là over-attention.

Theo chuyển đổi lãnh đạo hiện nay của FPT mà thấy, có thể nghi ngờ rằng công ty sẽ tập trung vào nâng efficiency và profitability hơn những strategy dài hạn mà người ta kỳ vọng kiểu như hợp tác như vầy. Đây có là long-term value added strategy hay không thì phải chờ coi.

No comments: