Tuesday, 17 August 2010

Tiếp chuyện tranh luận về các qui định mới trong CK VN

http://cafef.vn/20100817082553563CA31/loai-san-trong-hoat-dong-phat-hanh.chn

http://cafef.vn/2010081708337678CA31/sua-luat-chung-khoan-thieu-hai-noi-dung-quan-trong.chn

No comments: