Tuesday, 10 August 2010

Những hướng đi cho TTCK

http://cafef.vn/2010081010213687CA31/nhung-goi-mo-ve-huong-di-cho-ttck.chn


Xem ra có nhiều vấn đề sẽ được thay đổi.

No comments: