Wednesday, 18 August 2010

Hiệu ứng Ngô Bảo Châu

http://dantri.com.vn/c25/s25-416285/651-ty-dong-dau-tu-cho-chuong-trinh-trong-diem-phat-trien-toan-hoc.htm

http://dantri.com.vn/c25/s25-416386/cho-doi-cai-ten-ngo-bao-chau-duoc-xuong-len.htm

http://dantri.com.vn/c25/s25-416025/ngo-bao-chau-bom-tan-va-trong-dong-trong-toan-hoc.htm

http://dantri.com.vn/c25/s25-416272/van-menh-nganh-toan-viet-sap-thay-doi.htm

Nhưng trước khi đọc mấy cái trên thì plz đọc cái này để biết công trình Ngô Bảo Châu làm liên quan đến cái gì.

http://dantri.com.vn/c25/s25-416216/buoc-qua-chuong-ngai-30-nam-cua-nen-toan-hoc-the-gioi.htm

Update: Ngô Bảo Châu đã gom đủ Fields và Clay!

http://dantri.com.vn/c25/s25-416609/gs-ngo-bao-chau-doat-giai-thuong-fields.htm

No comments: