Sunday, 29 August 2010

Basel: Tăng vốn & tăng vốn

http://cafef.vn/20100829092449173CA32/vi-sao-co-nguoi-phan-doi-tang-yeu-cau-ve-von-doi-voi-to-chuc-tai-chinh.chn

Bài dịch trên FT. Một vài điểm hơi phiến diện quá.

No comments: