Thursday, 5 August 2010

Biên độ và giá CK

http://cafef.vn/20100804082948123CA31/tai-sao-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-linh-xinh.chn

http://cafef.vn/20100723093416548CA0/de-ngan-chan-viec-lam-gia-co-phieu.chn

Anh Đinh Tuấn Minh có 2 bài

No comments: