Thursday, 26 August 2010

Nhập siêu và tăng tỷ giá

http://vnr500.vn/2010-08-25-chong-nhap-sieu-khong-the-dua-mai-vao-chieu-tang-ty-gia

Bài này có nhiều điểm rất đáng quan tâm

No comments: