Thursday, 18 August 2011

Tỷ giá và lãi suất tháng 8

Giảm lãi suất: Tháng 9 đã rất gần...

Tỷ giá đánh đổi lãi suất?

Sắp có gói giải pháp giảm lãi suất

"Đông đảo" chuyên gia góp ý Thủ tướng: Kéo ngay lãi suất xuống Đông đảo là bao nhiêu người?

USD tự do chạm 21.000 đồng/USD

Dự trữ ngoại hối dư sức bình ổn thị trường - Thế à? So what?

“Giữ nguyên trần lãi suất và các lãi suất điều hành”

Lãi suất tiền gửi: Thực dương hay thực âm? - Một bài của giám đốc chứng khoán Tân Việt ủng hộ lãi suất thực âm. Tôi không đánh giá cao bài này. Thực tế lãi suất thực âm thì dân không nhất định bỏ tiền vào sản xuất (Mỹ đang thực âm có thấy dân bỏ tiền vào sản xuất đâu?). Cho nên main argument của bài này không đứng vững.

Tiếp tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ - để hạn chế tín dụng ngoại tệ (có trễ quá không?)

Tái khẳng định một số định hướng chính sách tiền tệ

Tái diễn USD hai giá

No comments: