Thursday, 18 August 2011

Thông điệp chính sách tháng 8

Nhiệm kỳ Thủ tướng: Từ tư duy mới đến hành động

Chiến lược FDI sẽ thay đổi cơ bản cách tiếp cận?

Chính phủ bắt đầu có những động thái nới tín dụng BĐS

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, thông điệp đầu tiên là Chính phủ đã dùng từ “giảm tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng BĐS”, thay vì “giảm dư nợ tín dụng BĐS” và đồng ý đưa BĐS ra khỏi lĩnh vực phi sản xuất, tuy vẫn thuộc lĩnh vực được kiểm soát tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua lại ngân hàng yếu

Chính sách tiền tệ "chặt chẽ"

12 NHTM lớn đồng thuận cho vay lãi suất 17-19%/năm từ giữa tháng 9

NHNN ban hành Thông tư 22 bỏ quy định tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động tại TT13 & TT19

No comments: