Tuesday, 30 August 2011

Quản lý ngoại hối tháng 8 & 9/2011

Đi nước ngoài được mua ngoại tệ 100 USD/ngày

Theo quy định của Thông tư, hạn mức mua ngoại tệ của cá nhân là công dân Việt Nam cho các mục đích nêu trên là 100 USD/1 người/1 ngày, hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài là 10 ngày. Hạn mức trên cũng được áp dụng đối với trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ. Căn cứ khả năng tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt, tổ chức tín dụng được phép có thể bán vượt mức nêu trên.

Ở nước ngoài mỗi người chỉ được xài 100 USD/ngày? Thiếu USD đến vậy hay sao mà phải ra cái qui định này?

Căn cứ khả năng có tiền thì tổ chức tín dụng có thể bán vuợt mức nên trên. Không có khả năng thì dân được mua bao nhiêu đó. Nhưng mà bán vượt bao nhiêu thì không qui định. Theo qui định hiện tại thì dân được cầm tiền mặt 5000 USD từ tháng 9, giảm so với 7000 USD trước đó.

Cái này vừa chặn trần bán maximum theo ngày (ví dụ đi 10 ngày chỉ được mua 1000 USD), cộng với trần maximum tổng cộng cash cầm theo từng người.

No comments: